Løn til ledere

Lønrammen til ledelse udgør 13 % af den  samlede lærerløn. Der ydes kommunalt tilskud til denne lønramme. Vælger en skole at yde en højere løn, kan der kun trækkes tilskud svarende til lønrammen på de 13 %.

 Ifølge lønbekendtgørelsen skal lederen have et ansættelsesbevis, der beskriver lønsats, ansættelsesperiode samt ansættelsesgrad - læs mere herom under ansættelsesbeviser. Det betyder at ledere ikke kan aflønnes som provisionslønnede.

Timelønnede ledere:
Ledere, der har en ansættelsesgrad, der er mindre end 700 arbejdstimer om året honoreres med en timeløn, som der beregnes feriepenge af. Se dog undtagelse i 
afsnit om månedslønnede nedenfor.

Månedslønnede ledere kan enten være fuldtids- eller deltidsansatte. Ledere, der ansættes
i over 8 timer pr. uge for en længere periode, ansættes som deltids- eller fuldtidsbeskæftiget jævnfør lønbekendtgørelsen. Det gælder også selvom de har under 700 arbejdstimer om året.

Månedslønnede indplaceres på skalatrin på mindst skalatrin 36 og højest på skalatrin 48. På skalatrin ydes endvidere et tillæg. Der kan for månedslønnede også ydes et engangstillæg.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling