Sygefravær

Sygedagpenge

Sygefravær skal meldes til arbejdsgiver inden arbejdet skulle have været påbegyndt. For lærere ved aftenskolen anbefales at sygdom meddeles senest 2 timer før undervisningens start, således at arbejdsgiver kan nå at aflyse undervisningen. Vær i den anledning opmærksom at deltagerne har krav på erstatningssundervisning og at læreren har pligt til at yde denne undervisning mod betaling naturligvis.

Der kan udbetales sygedagpenge såfremt lønmodtageren er:

  • Ude af stand til at arbejde på  grund af sygdom eller hvis man er kommet til skade
  • Bor i Danmark
  • Betaler skat af sin indtægt
  • Opfylder nærmere fastsatte krav til beskæftigelse (se nedenfor)

For at modtage sygedagpenge som lønmodtager kræves at:

  • Lønmodtager indenfor de seneste 8 uger har haft mindst 74 timers beskæftigelse, svarende til 46,25 undervisningslektioner.

Arbejdsgiver skal betale for de første 30 dages sygedagpenge. De 30 dage tælles fra 1. fraværsdag. Søn- og helligdage indgår i  beregningsperioden.

Arbejdsgiver er i henhold til lønbekendtgørelsen i folkeoplysningsloven ikke forpligtiget til at betale fuld løn under sygdom, men alene sygedagpenge for så vidt gælder de timelønnede. Såfremt et ansættelsesforhold ophører, mens lønmodtager stadig er syg, ophører arbejdsgivers forpligtelse til at betale sygedagpenge.

Er lønmodtager syg udover de 30 dage, overtager kommunen betalingsforpligtelsen. Kommunen skal have besked senest en uge efter at betaling fra arbejdsgiver er ophørt. For at opnå sygedagpenge fra kommunen kræves at:

  • Arbejdstager har været i arbejde uafbrudt i 26 uger før første sygedag
  • I den periode har været beskæftiget mindst 240 timer
  • Ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge 

For nyuddannede med mindst 18 måneders uddannelse, for elever i lønnet praktik og for flexjobbere gælder ordningen også selv om de ikke kan opfylde alle kriterier. Såfremt arbejdsgiver vælger at udbetale fuld løn under sygdom ud over de 30 dage, kan arbejdsgiver få refusion svarende til sygedagpengesatsen. Anmeldelse skal ske på  dagpengeskema. Sygedagpenge er A-indkomst, hvoraf der skal trækkes A-skat, derimod skal der ikke trækkes arbejdsmarkedsbidrag og der skal heller ikke beregnes feriegodtgørelse.

Bemærk at der er særlige regler for selvstændige. Lærere og ledere i folkeoplysningen er alle lønmodtagere.

Ved refusion af sygedagpenge efter 30 dage skal aftenskolen indberette på virk.dk Vær opmærksom på at første gang, du indberetter sygefravær skal have tilsendt en kode. Det kan tage op til 10 dage. Det kan derfor være en god idé at oprette sig som bruger inden man skal bruge systemet. Indberetning skal ske inden 4 uger efter første sygefraværsdag. 

Sygefraværssamtale

Såfremt en medarbejder melder sig syg skal arbejdsgiver indkalde medarbejderen til en personlig samtale, der skal afholdes senest 4 uger efter første sygedag. Samtalen har til formål at sikre at medarbejderen vender hurtigt tilbage til jobbet enten helt eller delvist.
Arbejdsgiveren skal meddele kommunen om sygefraværet senest 4 uger efter 1. sygedag (jævnfør reglerne om overgang fra arbejdsgiverbetalte sygedagpenge til kommunalt betalte sygedagpenge - se forrige afsnit).

Arbejdsgiveren må ikke spørge direkte ind til årsagen til fraværet, men skal fokusere på tilbagevenden og muligheden herfor. Samtalen skal som udgangspunkt finde sted hos arbejdsgiver. Kan dette ikke lade sig gøre kan den foregå hos arbejdstager eller pr. telefon.

Mulighedserklæring

Arbejdsgiver kræve en mulighedserklæring. Det er en plan for hvordan medarbejderen vender tilbage til jobbet. Erklæringen udarbejdes af arbejdsgiver og arbejdstager, og derefter af arbejdstagers læge. 

Bemærk: Som udgangspunkt kan man kun få sygedagpenge i 22 uger indenfor de seneste 9 måneder. Inden udløbet af de 22 uger foretager kommunen en vurdering om mulighed for forlængelse. 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling